Acti-Med AG - Freiensteinau

Firma 

WARUNKI REGULAMIN (OWU)

 

firmy Acti-Med Polska 

Art. 1 Wniosek 

(1) O ile nie uzgodniono inaczej w umowach ramowych lub umowach indywidualnych, które zawsze mają pierwszeństwo, nasze ogólne warunki handlowe (OWU) obowiązują, gdy tylko zostaną ogłoszone partnerowi biznesowemu (partnerowi) dla całej relacji biznesowej, w tym wszystkich obecnych i przyszłych ofert i dostaw. Nasze warunki handlowe stanowią podstawę stosunków umownych z partnerem i stają się integralną częścią wszystkich ustnych i pisemnych zamówień lub potwierdzeń zamówień. 

(2) Warunki partnera stają się wiążące tylko wtedy, gdy zostały przez nas specjalnie uzgodnione i potwierdzone na piśmie. 

(3) O naszych Ogólnych Warunkach Handlowych w aktualnie obowiązującej wersji poinformujemy partnera przy pierwszym kontakcie podczas składania oferty lub składania zamówienia. Są one rozpoznawane przez klienta w momencie złożenia zamówienia, potwierdzenia zamówienia, dostawy lub odbioru towaru. 

(4) Nasze warunki handlowe mogą być od czasu do czasu uzupełniane lub zmieniane. Niezwłocznie poinformujemy naszych partnerów o nowych, już obowiązujących zasadach i warunkach. Przy każdym kolejnym zamówieniu zastępują one poprzednie warunki i stają się podstawą stosunków handlowych z partnerem. Partner może sprzeciwić się włączeniu nowych lub zmienionych warunków na piśmie w ciągu 14 dni od ich otrzymania. W takim przypadku jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy zgodnie z Art. 13 (d). 

  

Art. 2 Zamówienie i przyjęcie zamówienia 

(1) Zamówienia lub oferty partnerów można składać ustnie lub pisemnie (patrz punkt 3 poniżej). Partner jest prawnie związany swoim zamówieniem / ofertą przez siedem dni roboczych. 

(2) Zamówienie lub oferta prowadzi do zamówienia, jeśli przyjmiemy je na piśmie. Za przyjęcie zamówienia uznaje się dostawę kompletną lub częściową zamówionego towaru. 

(3) Zamówienia, oferty lub potwierdzenia pocztą elektroniczną nie muszą być podpisane. 

(4) Jeśli zamówienie nie zostanie przez nas przyjęte w ciągu 3 dni od otrzymania przez partnera, mamy prawo je odwołać. Zamówienia ramowe stają się wiążące najpóźniej, jeśli partner nie zgłosi sprzeciwu w ciągu tygodnia od ich otrzymania. Jesteśmy uprawnieni do żądania zmian przedmiotu dostawy pod względem projektu i wykonania w ramach uzasadnionych dla partnera. Efekty, w szczególności w zakresie dodatkowych i obniżonych kosztów oraz terminów dostaw, mają zostać odpowiednio uregulowane. 

(5) W przypadku zamówień przy odbiorze zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zaopatrzenia się w wymagany materiał i do natychmiastowej realizacji oczekiwanej wielkości sprzedaży. W związku z tym nie można już uwzględniać próśb partnera o zmianę. Po akceptacji pierwszej częściowej dostawy partner musi ponieść wszelkie dodatkowe koszty, które powstają w wyniku zmiany lub dostosowania produktu. Zastrzegamy sobie prawo do spełnienia żądań zmian zgodnie z niniejszymi warunkami lub do odmowy dalszych dostaw. 

(6) Nasi przedstawiciele, asystenci i przedstawiciele zasadniczo nie są uprawnieni do nakładania na nas prawnie wiążących zobowiązań. Jednak w indywidualnych przypadkach możesz zostać przez nas upoważniony do przyjmowania zamówień klientów poprzez przekazanie pisemnego potwierdzenia zamówienia. 

  

Art. 3 Dostawa i rezerwacja dostawy 

(1) Dostawy do nas są bezpłatne. 

Dostawy do naszych klientów odbywają się fabrycznie. 

(2) O ile nie uzgodniono inaczej, transport z punktu przeładunkowego odbywa się na koszt i ryzyko klienta. Ryzyko przechodzi następnie na kupującego w momencie wysłania towaru z punktu przeładunkowego, nawet jeśli uzgodniono dostawę opłaconą z tytułu przewozu. 

O ile nie uzgodniono inaczej, towar jest ubezpieczony w czasie dostawy. 

(3) O ile nie uzgodniono inaczej lub nie uregulowano inaczej w niniejszych warunkach, dozwolone są dostawy częściowe oraz dostawy niepełne lub niepełne. 

(4) Dostarczamy z zastrzeżeniem terminowej i kompletnej dostawy do nas. Powiadomimy partnera niezwłocznie, jeśli nie dojdzie do pełnej lub terminowej samodzielnej dostawy. Jeśli z przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności, nie dojdzie do samodzielnej dostawy, zamówienie uważa się za niezrealizowane. Nie ponosimy żadnego ryzyka zakupowego. 

(5) Zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia wyłącznie za pobraniem, przedpłatą lub po otrzymaniu czeku potwierdzonego przez bank, zwłaszcza jeśli 

(a) nie z własnej winy nie jesteśmy w stanie pokryć w całości lub w części ryzyka ubezpieczeniowego wynikającego z niniejszego zamówienia u wybranego przez nas ubezpieczyciela, lub 

b) sytuacja finansowa partnera pogorszy się przed wykonaniem zlecenia (zamówień). 

Przedpłaty należy opłacić nie później niż 14 dni od daty wystawienia faktury. Towar zostanie dostarczony dopiero po wpłynięciu całej kwoty faktury na nasze konto. Po upływie 14-dniowego terminu płatności zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty za anulowanie w wysokości 15% wartości zamówienia w przypadku anulowania. 

(6) Jeżeli wysyłka jest opóźniona z powodu okoliczności, za które odpowiedzialny jest partner, ryzyko przechodzi na partnera w momencie gotowości do dostawy. Partner ponosi koszty wynikające z opóźnienia (w szczególności koszty magazynowe). 

(7) Przejęcie jakichkolwiek gwarancji jest wykluczone, o ile nie została zawarta wyraźna pisemna umowa z partnerem. 

(8) Jeżeli partner odmówi przyjęcia towaru bez uzasadnionego powodu lub anuluje zamówienie nie będąc do tego uprawnionym, możemy nalegać na zapłatę pełnej ceny zakupu przed dostawą zamówionego towaru. 

  

Art. 4 terminy dostaw 

(1) O ile terminy dostaw zostały przez nas określone, nie są one wiążące, chyba że zostały przez nas potwierdzone na piśmie, na przykład w potwierdzeniu zamówienia. 

(2) Nie akceptujemy umów wiążących. Dostawy przed upływem terminu dostawy nie uprawniają partnera do odmowy przyjęcia. 

(3) W przypadku przekroczenia terminu dostawy automatycznie rozpoczyna się trzytygodniowy okres karencji. W przypadku opóźnienia, za które jesteśmy odpowiedzialni, partnerowi przysługują dalsze prawa tylko wtedy, gdy okres karencji upłynął bez skutku. Roszczenie odszkodowawcze ograniczone jest do ewentualnych dodatkowych kosztów za zamówiony produkt (obejmujących zakup). Partner jest zobowiązany do uzyskania co najmniej dwóch ofert porównawczych i umożliwienia nam dokonania zakupu ubezpieczeniowego z zachowaniem rozsądnego okresu czasu. Wszelkie dalsze roszczenia odszkodowawcze, w szczególności odszkodowanie za straty finansowe i szkody osób trzecich, są wykluczone, chyba że można udowodnić, że działaliśmy umyślnie lub rażąco niedbalstwo. 

(4) Jeśli partner przekroczy swój termin płatności, nie ma żadnych terminów dostawy. Możemy zażądać przedpłaty lub odmówić dostawy. 

(5) W przypadku siły wyższej - są to wszelkie okoliczności poza naszą kontrolą, takie jak między innymi wojna, zamieszki, strajki, działania rządowe, wszelkiego rodzaju zdarzenia, które przerywają proces dostawy, przerwy w naszej normalnej dostawie i podobne - które trwają dłużej niż zajmują lub prawdopodobnie potrwają tydzień, uzgodniony czas dostawy zostanie automatycznie przedłużony o czas zakłócenia plus kolejny okres dostawy, jeśli partner zostanie natychmiast poinformowany o przyczynie i prawdopodobnym czasie trwania zakłócenia i jest pewne, że uzgodniony termin dostawy nie może być dotrzymany. 

  

Art. 5 Odpowiedzialność za wady 

(1) Partner jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru niezwłocznie po dostawie i niezwłocznego powiadomienia nas na piśmie o ewentualnych wadach, nie później niż piątego dnia roboczego po dostawie. Wady zgłoszone z opóźnieniem, tj. Wbrew powyższemu obowiązkowi, nie będą brane pod uwagę i są wyłączone z gwarancji. 

Powiadomienia o wadach będą przez nas uznawane za takie tylko wtedy, gdy zostaną przekazane na piśmie. Skargi skierowane przeciwko pracownikom obsługi terenowej lub przewoźnikom lub innym stronom trzecim nie stanowią reklamacji we właściwej formie i we właściwym czasie. 

(2) Zwrot towaru do nas, który jest konieczny w przypadku wady zgłoszonej w odpowiednim czasie, może nastąpić tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu. Zwroty dokonane bez uprzedniego pisemnego powiadomienia nie wymagają przez nas akceptacji. W takim przypadku partner ponosi koszty zwrotu. Dostawy zastępcze lub kredyty ze względu na dobrą wolę wymagają specjalnej umowy. 

(3) W przypadku, gdy naprawa lub dostawa zastępcza następuje na podstawie uzasadnionej reklamacji, przepisy o czasie dostawy stosuje się odpowiednio. 

(4) Istnienie wady zidentyfikowanej jako taka i zgłoszonej za pomocą skutecznego powiadomienia o wadach daje następujące prawa: 

(a) W przypadku wady, składający reklamację ma początkowo prawo zażądać dodatkowego wykonania od drugiej strony. Prawo wyboru, czy nastąpi nowa dostawa rzeczy, czy usunięcie wady, przysługuje nam według własnego uznania. 

(b) Ponadto, jeśli próba wykonania późniejszego nie powiedzie się, mamy prawo do ponownego wykonania kolejnego wykonania, ponownie według własnego uznania. 

(c) Partner ma prawo do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny zakupu tylko w przypadku, gdy powtórne wykonanie późniejsze również nie powiedzie się. 

(d) Skarżący może żądać odszkodowania lub zwrotu zmarnowanych wydatków tylko w przypadku rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia obowiązku dostarczenia rzeczy pozbawionych wad. Musi udowodnić przyczynę i wielkość zaistniałej szkody. To samo dotyczy daremnych wydatków. 

(5) W przypadku dostarczenia nam surowych produktów lub półfabrykatów w celu przetworzenia lub przetworzenia, a wada wyprodukowanego przez nas produktu lub w tym przypadku wynika w całości lub częściowo z jakości produktu dostarczonego przez klienta, gwarancja jest wyłączony. 

(6) Klient jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzenia przydatności towaru do określonego celu, ponieważ możemy nie znać możliwych zastosowań ze względu na dużą liczbę sprzedawanych przez nas produktów, ale w żadnym wypadku nie jesteśmy w stanie sprawdzić przydatności do zastosowanie w indywidualnych przypadkach. 

(7) Okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy. W każdym przypadku partner musi udowodnić, że wada istniała już w momencie dostawy. Gwarancja jest wyłączona na towary używane. 

  

Art. 6 Odpowiedzialność za inne naruszenia obowiązków 

(1) Partner musi wyznaczyć nam odpowiedni okres późniejszej realizacji, aby usunąć naruszenie obowiązków, który nie może być krótszy niż trzy tygodnie. Partner może odstąpić od umowy i / lub żądać odszkodowania dopiero po bezskutecznym upływie kolejnego okresu realizacji. 

(2) Partner może dochodzić odszkodowania tylko w przypadku rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia przez nas obowiązków. Odszkodowanie zamiast usługi, a także szkoda spowodowana opóźnieniem jest ograniczona do ujemnych odsetek, rekompensata za brak lub nie należną usługę jest ograniczona do kwoty ceny zakupu. Odszkodowanie za szkody zamiast świadczenia z wyłączeniem obowiązku świadczenia (niemożność) jest wykluczone. 

(3) Jeżeli partner ponosi wyłączną lub przeważającą odpowiedzialność za okoliczności, które uprawniałyby go do wycofania się, lub jeżeli okoliczność uprawniająca go do odstąpienia wystąpiła w czasie, gdy partner zalegał z przyjęciem, wycofanie się jest wykluczone. 

  

Art. 7 Warunki płatności 

(1) Nasze faktury są wymagalne w gotówce netto 14 dni po dacie faktury, chyba że uzgodniono inaczej. 

W przypadku przelewów bankowych dzień zaksięgowania należności na naszym koncie jest dniem wpływu pieniędzy. W przypadku płatności czekiem za dzień otrzymania płatności uznaje się dzień uznania czeku na nas. 

(2) Czeki są akceptowane jako forma płatności tylko wtedy, gdy posiadają potwierdzenie z banku. Weksle są akceptowane tylko wtedy, gdy zostało to wcześniej uzgodnione na piśmie. Partner ponosi koszty przedłożenia lub uznania weksli. 

Jeśli w związku z zapłatą ceny zakupu przez partnera zostanie ustalone dla nas zobowiązanie wekslowe, nasze zastrzeżenie własności i roszczenie z tytułu ceny zakupu pozostają do momentu ostatecznego uznania nas weksla. 

Potrącenie rabatu, jeśli zostało uzgodnione, nie jest dozwolone, jeśli klient zalega ze starszym roszczeniem z tytułu innej dostawy towarów. 

(3) Obniżki cen i rabaty są przyznawane partnerowi tylko po uprzednim pisemnym potwierdzeniu przez nas i pod warunkiem, że partner dokładnie przestrzega naszych warunków w okresie przed ich przyznaniem. 

(4) W przypadku, gdy faktura od partnera stanie się przeterminowana, wszystkie inne roszczenia wobec tego partnera stają się automatycznie natychmiast wymagalne. 

W przypadku zwłoki jesteśmy uprawnieni do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości 9% powyżej stawki bazowej zgodnie z art. 288 ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego. 

(5) Potrącenie przez partnera jest dozwolone tylko wtedy, gdy jego roszczenie zostało prawomocnie stwierdzone lub potwierdzone przez nas na piśmie. 

(6) Płatności należy dokonać przelewem na konto podane na fakturze lub przesyłając czek na nasz adres. 

(7) Płatności zawsze uważa się za rozliczenie najstarszego nieuregulowanego roszczenia. 

(8) Jeśli zgodzimy się na płatność w ratach, w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w płatności jednej raty cała pozostała kwota faktury będzie należna natychmiast w jednej kwocie. 

  

Art. 8 zastrzeżenie tytułu 

(1) Wszystkie dostarczone towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitego opłacenia wszystkich faktur za dostawy i usługi, w tym również te, które nie są jeszcze wymagalne lub wynikają z umów zawartych w tym samym lub późniejszym terminie. Dotyczy to również sytuacji, gdy niektóre z naszych całkowitych roszczeń zostaną umieszczone na rachunku bieżącym i zostało to potwierdzone. 

Jesteśmy uprawnieni do odzyskania dostarczonego towaru, jeśli partner naruszy umowę, zwłaszcza jeśli jest w zwłoce. Reklamacja towaru nie jest równoznaczna z odstąpieniem od umowy, jeśli nie zostało to przez nas wyraźnie określone na piśmie. Zajęcie dostarczonego przez nas towaru zawsze należy traktować jako odstąpienie od umowy. Możemy natychmiast odsprzedać odzyskane towary. Przychody ze sprzedaży są kompensowane ze zobowiązaniami partnera, pomniejszonymi o rozsądne koszty działania. 

(2) Jeżeli osoby trzecie chcą uzyskać dostęp do dostarczonych towarów, partner jest zobowiązany do wskazania naszego zastrzeżenia własności i niezwłocznego poinformowania nas o tym. Zbycie towaru objętego zastrzeżeniem własności, na przykład poprzez zastaw, przekazanie na zabezpieczenie, darowiznę, przekazanie użytkowania, przez wspólnika jest niedozwolone w żadnych okolicznościach. 

 Partner może odsprzedawać towary objęte zastrzeżeniem własności w ramach normalnej działalności. Jednakże, akceptując nasze warunki, partner przenosi na nas w całości jako zabezpieczenie wszystkie roszczenia ze sprzedaży towarów objętych zastrzeżeniem własności, w tym inne roszczenia dotyczące tych towarów (np. Roszczenia wobec firm ubezpieczeniowych i wystawców kart kredytowych). . Niniejszym upoważniamy partnera do odbierania roszczeń we własnym imieniu na nasze konto. To upoważnienie może zostać odwołane, jeśli partner nie wywiązuje się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych. W takim przypadku możemy żądać od partnera informacji o wszystkich scedowanych wierzytelnościach i ich dłużnikach, w tym o wszelkich informacjach i dokumentach niezbędnych do realizacji roszczeń, 

(3) Jeżeli roszczenie partnera z tytułu odsprzedaży zostało uwzględnione na rachunku bieżącym, partner niniejszym przenosi na nas również roszczenie z tytułu rachunku bieżącego wobec swojego klienta. Cesja następuje w kwocie, jaką obciążyliśmy partnera za odsprzedany zarezerwowany towar. 

(4) W przypadku zajęcia towaru przez partnera, musimy zostać niezwłocznie poinformowani, przesyłając kopię protokołu przejęcia i oświadczenie partnera, że ​​zajęte towary to towary, które dostarczyliśmy i podlegają naszej zachowanie tytułu. 

(5) Na żądanie wspólnika jesteśmy zobowiązani do zwolnienia zabezpieczenia, jak również zastrzeżenia prawa własności, o ile wartość zabezpieczeń łącznie z zastrzeżeniem tytułu przekracza wartość nieuregulowanych roszczeń o więcej niż 20%. Wybór zabezpieczeń, które mają zostać zwolnione, pozostaje w naszej gestii. 

(6) Dochodzenie naszych praw z zastrzeżenia własności nie zwalnia partnera z jego zobowiązań umownych. Wartość towarów w momencie ich odbioru zostanie potrącona tylko z istniejącego roszczenia, które mamy wobec partnera. 

  

Art. 9 Ochrona i prawa majątkowe 

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, posiadamy wyłączną własność lub prawa autorskie do naszych narzędzi, form, systemów, planów, rysunków, próbek i innych dokumentów. 

(2) O ile formy, narzędzia, próbki, systemy lub części testowe są zamawiane lub produkowane przez nas dla określonego produktu, również zachowujemy wyłączną własność. Zafakturowane koszty to zazwyczaj proporcjonalne koszty produkcji lub budowy, które nie dają partnerowi żadnych dalszych praw. 

(3) Jeśli próbki, komponenty, półprodukty lub gotowe produkty, które opracowaliśmy, kwalifikują się do praw własności intelektualnej, tylko my jesteśmy uprawnieni do rejestrowania i utrzymywania takich praw własności intelektualnej. Zastrzegamy sobie prawo do decydowania, czy, gdzie i w jakim zakresie prawa majątkowe są rejestrowane i utrzymywane. 

(4) Jeżeli nasze produkty, które są przedmiotem praw majątkowych, są przedmiotem umów z partnerami, partner nabywa, jeśli jest uprawniony do wytwarzania i sprzedaży, licencję na wytwarzanie, sprzedaż i użytkowanie. Jeżeli przedmiotem umowy jest wyłącznie prawo do użytkowania i rozpowszechniania, licencja działa odpowiednio. O ile nie uzgodniono inaczej, opłaty licencyjne są uiszczane według cen produktów określonych w umowie. O ile nie określono inaczej, licencje nie są wyłączne, aw przypadku licencji na produkcję są ograniczone do czasu trwania umowy. 

(5) Jeśli osoby trzecie naruszą jedno lub więcej naszych praw własności, tylko my jesteśmy uprawnieni do podjęcia działań przeciwko takim naruszeniom. Tylko nam przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia praw majątkowych. 

(6) Jeśli dostarczamy produkty na podstawie planów, rysunków, próbek itp. Dostarczonych przez partnera, partner gwarantuje, że nie zostaną naruszone prawa majątkowe osób trzecich. Jeśli osoby trzecie zabraniają nam wytwarzania lub dostarczania takich produktów, mamy prawo odstąpić od umowy i domagać się odszkodowania za szkody i koszty bez konieczności badania sytuacji prawnej lub samodzielnego prowadzenia sporu prawnego. Partner musi zwolnić nas ze wszystkich wynikających z tego roszczeń osób trzecich. 

(7) Jeżeli partnerowi uniemożliwiają korzystanie z dostarczonego przez nas produktu przez prawa własności komercyjnej osób trzecich, a my jesteśmy za to odpowiedzialni, zapewnimy partnerowi prawo do korzystania z niego lub dostarczenia podobnego i nadającego się do użytku produktu, którego użycie jest nie powstrzymano. Zamiast tego partner lub my możemy odstąpić od umowy. Dalsze roszczenia partnera, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, są wykluczone, chyba że naruszenie praw majątkowych wynika z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. 

 

(8) Jeśli partner dostarcza nam formularze, próbki, systemy lub części do produkcji produktu, które są przedmiotem praw własności partnera lub które mogą być legalnie wykorzystywane przez partnera, niniejsze postanowienie stanowi również niewyłączną, bezpłatną produkcję i licencja sprzedażowa podłączona dla nas na czas trwania umowy. 

  

Artykuł 10 Zakres odpowiedzialności 

(1) Odpowiadamy za szkody poniesione przez naszego partnera tylko wtedy, gdy umyślne lub rażące zaniedbanie można udowodnić nam lub naszym pośrednikom. Szkoda spowodowana rażącym zaniedbaniem zostanie zrekompensowana do wysokości przewidywalnej w momencie zawarcia umowy na podstawie okoliczności indywidualnego przypadku. 

(2) Ograniczenie odpowiedzialności zgodnie z powyższym paragrafem (1) dotyczy również iw szczególności uszkodzeń narzędzi, form, systemów i próbek, które zostały nam udostępnione w celu przetworzenia lub przetworzenia przez partnera. W przypadku przejęcia partner jest zobowiązany do zbadania i złożenia reklamacji zgodnie z art. 377 niemieckiego kodeksu handlowego. Roszczenie jest wykluczone, jeśli domniemana szkoda nie zostanie zgłoszona na piśmie w ciągu pięciu dni roboczych. 

(3) Partner zobowiązuje się nie dochodzić żadnych roszczeń z tytułu scedowanych praw, w szczególności z tytułu odpowiedzialności deliktowej lub za produkt, ani też dochodzić nas o odszkodowanie w ramach odpowiedzialności solidarnej. 

(4) Odpowiedzialność za szkody majątkowe i finansowe poniesione przez partnera jest zasadniczo ograniczona do przypadków lekkiego zaniedbania. Jeśli zgodnie z tym wydana zostanie odpowiedzialność, kwota zobowiązania jest ograniczona do kwoty wartości dostawy. Nie odpowiadamy za żadne dalsze ryzyko. 

  

Art. 11 Odszkodowanie według stawki ryczałtowej 

Jeśli możemy żądać od partnera odszkodowania z tytułu postanowień umownych lub ustawowych, w szczególności z powodu niewykonania, 40% wartości zamówienia plus wszelkie wydatki i koszty podlega zwrotowi co do zasady i podlegają dalszym roszczeniom, chyba że partner może udowodnić, że nasze rzeczywiste szkody są niższe. 

  

Art. 12 Poufność 

(1) Partnerzy zobowiązują się do poufnego traktowania wspólnie przekazanych informacji, dokumentów, próbek i innych elementów oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, aby zapobiec ich udostępnieniu osobom trzecim. Partnerzy umowni zapewniają, że informacje, dokumenty, próbki i inne elementy, które mają być traktowane jako poufne, są udostępniane tylko ograniczonej grupie pracowników zgodnie z celem umowy. Pracownicy ci są zobowiązani do zachowania poufności nawet po opuszczeniu odpowiedniej organizacji partnera umownego. 

(2) O ile odrębna umowa nie stanowi inaczej, kontrahenci zobowiązują się nie wykorzystywać informacji dostarczonych przez drugiego partnera w żaden inny sposób, z wyjątkiem celów testowych, w szczególności nie wykorzystywać ich w celach ekonomicznych i nie rejestrować żadnych prawa majątkowe do niej. 

Na podstawie niniejszej umowy nie są przyznawane komercyjne prawa do korzystania z rejestracji praw majątkowych / praw majątkowych i / lub know-how partnerów. 

(3) Obowiązek zachowania w tajemnicy i niewykorzystania wzajemnie przekazanych informacji nie ma zastosowania w zakresie, w jakim jest to 

a) poinformowany partner umowny przed powiadomieniem 

   były wyraźnie znane lub 

b) znane opinii publicznej przed powiadomieniem, lub 

   były ogólnie dostępne lub 

c) do publicznej wiadomości po zawiadomieniu bez udziału 

   lub z winy poinformowanego partnera umowy 

   znane lub ogólnie dostępne lub 

d) zasadniczo odpowiada informacjom, które odpowiadają 

   poinformowane umawiające się strony w dowolnym momencie 

   zostały ujawnione lub udostępnione przez upoważnioną osobę trzecią. 

  

Art. 13 Prawo do odstąpienia od umowy 

Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy z następujących powodów: 

(a) Jeżeli wbrew założeniu istniejącemu przed zawarciem umowy okaże się, że wspólnik nie posiada zdolności kredytowej. Brak zdolności kredytowej można założyć bez zbędnych ceregieli w przypadku protestu weksla lub czeku, wstrzymania płatności przez partnera lub nieudanej próby przejęcia przez partnera. Nie jest konieczne, aby istniały relacje między nami a partnerem. 

(b) Jeżeli okaże się, że wspólnik podał nieprawidłowe informacje dotyczące jego zdolności kredytowej i informacje te mają istotne znaczenie. 

(c) Jeśli towary objęte naszym zastrzeżeniem własności są sprzedawane w inny sposób niż w ramach zwykłej działalności handlowej partnera, w szczególności w drodze cesji w formie zabezpieczenia lub zastawu. Wyjątki od tej zasady istnieją tylko wtedy, gdy udzielimy naszej pisemnej zgody na sprzedaż. 

(d)  Jeżeli partner sprzeciwia się włączeniu nowych lub zmienionych warunków zgodnie z Art. 1 (4). 

  

Art. 14 Siła wyższa i nieprzewidziane zdarzenia 

(1) W przypadku siły wyższej - to jest wszelkich okoliczności poza naszą kontrolą, takich jak między innymi wojna, powstania, strajki i klęski żywiołowe - które są nie tylko krótkotrwałe (patrz art. 4 pkt 5), umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu. Wymiana usług świadczonych lub które mają być świadczone nie ma miejsca, chyba że partnerzy postanowią inaczej. 

(2) W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń - są to na przykład zmiany w prawie, środki rządowe, cła i podatki, wszelkiego rodzaju zdarzenia, które przerywają proces dostawy, przerwy w naszej normalnej dostawie itp., Które nie są tylko krótkoterminowe - strony będą skłonne zapobiec wypowiedzeniu umowy, negocjować w celu znalezienia postanowień umownych, które uwzględniają nową sytuację i najbardziej odpowiadają temu, czego strony chcą ekonomicznie. 

  

Artykuł 15 Różne 

(1) Miejscem wykonania i wypełnienia wszystkich zobowiązań umownych stron jest Kozerki.

(2) Prawo niemieckie ma również zastosowanie do dostaw transgranicznych, chyba że zastosowanie jednolitej ustawy ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów jest obowiązkowe. 

(3) Wszystkie spory wynikające z umowy, które nie będą mogły być rozwiązane polubownie, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby dostawcy.

 W przypadku umów sprzedaży z partnerami zagranicznymi zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do odwołania się do sądu właściwego w miejscu prowadzenia działalności kontrahenta i oparcia naszych roszczeń na obowiązującym tam prawie. 

(4) Wszystkie rodzaje założeń, wszelkie uzupełnienia lub zmiany w umowach między stronami, w tym w niniejszych OWH, wymagają formy pisemnej, aby były skuteczne. Dotyczy to również przepisu Art. 15 ust. 4. 

(5) Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest lub stanie się nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia. W takim przypadku strony zobowiązane są do zastąpienia nieskutecznego postanowienia regulacją najbliższą nieskutecznemu postanowieniu w sposób prawnie dopuszczalny. 

  

Stan na listopad 2018 r