Acti-Med AG - Freiensteinau

Firma 

Kodeks postępowania

jecture logo screen positive the cannula experts 

 

Kodeks postępowania

Odpowiedzialne, etycznie poprawne i zgodne z prawem zachowanie jest tak samo fundamentalne dla sukcesu Grupy JECTURE, jak nasza innowacyjność, wydajność techniczna, jakość i zorientowanie na klienta. Reputacja, którą zdobyliśmy u naszych klientów, udziałowców i partnerów biznesowych, u naszych pracowników i w oczach opinii publicznej z wielkim zaangażowaniem, może zostać poważnie nadszarpnięta przez indywidualne naruszenia zasad.

Naszym wspólnym celem jest dalsze umacnianie Grupy JECTURE jako eksperta w dziedzinie rozwoju i produkcji kaniul medycznych i systemów kaniul. Każdy z nas jest zatem zobowiązany do działania w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującym prawem. Niniejszy Kodeks postępowania określa ramy etyczne i prawne, w których działamy. Określa on podstawowe zasady naszego postępowania w ramach Grupy JECTURE oraz w odniesieniu do naszych partnerów i społeczeństwa. Określa zasady naszego zachowania korporacyjnego i jest wyrazem naszego rozumienia wartości.

Odpowiedzialne działanie oznacza działanie zgodne z prawem, a także działanie etyczne.
Te zasady postępowania stanowią wiążący standard i ramy dla działań wszystkich pracowników. Nasz Kodeks Postępowania nie zwalnia nikogo z osobistej odpowiedzialności. Zachęcamy jednak wszystkich pracowników do poufnego zwracania się o poradę i pomoc w dowolnym momencie, jeśli chodzi o decyzje dotyczące kwestii etycznych lub prawnych, lub jeśli dowiedzą się o zachowaniu w ich środowisku pracy, które uważają za trudne lub wątpliwe. Jedynie działalność prowadzona w tym miejscu jest działalnością Grupy JECTURE. Biuro ds. zgodności stanowi pomost między prawem, sumieniem i kulturą.

Nasz Kodeks Postępowania to wytyczne dotyczące zachowań, które są zgodne z kulturą korporacyjną Grupy JECTURE i kształtują ją w sposób zrównoważony. Opiera się on na uczciwości, bezpieczeństwie, szacunku i zrównoważonym rozwoju. Wiążące zasady postępowania służą przede wszystkim ochronie naszych pracowników, menedżerów i stojących za nimi organizacji. Kodeks postępowania ma na celu pomoc w prawidłowym i odpowiednim odpowiadaniu na pytania etyczne i prawne, które pojawiają się w codziennej działalności, rozważaniach strategicznych i procesach decyzyjnych. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad postępowania w Grupie JECTURE na co dzień.

Współpraca z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi

Relacje biznesowe z naszymi klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi podlegają zasadom etycznego postępowania. Prowadzimy naszą firmę w sposób otwarty, uczciwy i etycznie odpowiedzialny. Nasze działania zawsze cechuje uczciwość, dobra wiara i prawość. Mówimy to, co mamy na myśli i robimy to, co mówimy. Tego samego oczekujemy od wszystkich pracowników i osób, z którymi prowadzimy interesy.

Unikanie konfliktów interesów

Nie utrzymujemy żadnych relacji z klientami, dostawcami ani konkurentami, które mogłyby wpływać na nasze decyzje w imieniu Grupy JECTURE. Należy unikać rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów.
Nasi pracownicy unikają konfliktów między swoimi prywatnymi interesami a interesami firmy. W naszych decyzjach nie kierujemy się prywatnymi interesami ani relacjami osobistymi. Relacje biznesowe opierają się na obiektywnych kryteriach, w tym cenie, jakości lub istnieniu uczciwych, ugruntowanych relacji roboczych. Relacje, z których wynikają czysto osobiste korzyści materialne lub niematerialne, nie mogą wpływać na zawarcie umowy, kontynuację lub zakończenie relacji biznesowej. Grupa JECTURE z zadowoleniem przyjmuje wszelkie dobrowolne zobowiązania swoich pracowników, które są zgodne z wypełnianiem ich zobowiązań umownych wobec Grupy JECTURE. Publiczne wyrażanie prywatnych opinii przez pracowników nie może sprawiać wrażenia, że reprezentują one stanowisko firmy.
Jeśli pracownik jest zaangażowany w rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów, należy to niezwłocznie zgłosić bezpośredniemu przełożonemu i/lub Compliance Office i wspólnie z nimi rozwiązać ten konflikt.

Brak zależności

Nasze decyzje podejmujemy swobodnie i niezależnie, nie pozwalając na rozwój relacji zależności. Nie pozwalamy sobie na wpływy lub faworyzowanie przez dostawców, usługodawców lub klientów. Zależności materialne lub moralne nie mogą odgrywać roli w naszych relacjach z partnerami biznesowymi.
Odrzucamy politykę biznesową, w której "jedna ręka myje drugą". Przyjmujemy zaproszenia od partnerów biznesowych na wydarzenia lub posiłki biznesowe tylko wtedy, gdy istnieje wyraźny powód biznesowy. Zaproszenie musi być odpowiednie w stosunku do partnera biznesowego i nie może wykraczać poza zakres zwyczajowej gościnności.
Prezenty od partnerów biznesowych muszą mieścić się w ramach prawnych i być odpowiednie pod względem rodzaju i zakresu. Zaproszenia od partnerów biznesowych na wydarzenia o charakterze głównie prywatnym są dozwolone w dozwolonych, wyjątkowych przypadkach, jeśli odpowiednie koszty wydarzenia są ponoszone przez Grupę JECTURE lub przez samego pracownika.

Uczciwa konkurencja

Zależy nam na uczciwej konkurencji. Rynek może rozwijać się swobodnie tylko w warunkach uczciwej konkurencji. Każdy pracownik Grupy JECTURE jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji.
Wszędzie tam, gdzie działa Grupa JECTURE, firma przestrzega przepisów antymonopolowych i handlowych, przepisów dotyczących cen, prawa konkurencji i ochrony konsumentów. W kontaktach z klientami, dostawcami i konkurentami pracownicy Grupy JECTURE muszą zawsze działać w ramach dozwolonych prawem. Oznacza to, że nie mogą zawierać porozumień cenowych ani tajnych umów dotyczących produkcji, dostaw lub podziału rynku. Pracownicy Grupy JECTURE nie mogą uczestniczyć w nieuczciwych praktykach handlowych.
 Nie tolerujemy zawierania niezgodnych z prawem umów z konkurentami. Należy unikać nawet pozorów nieuczciwych porozumień z innymi uczestnikami rynku. W razie wątpliwości należy skonsultować się z Compliance Office.

Brak korupcji i przekupstwa

Zobowiązujemy się do uczciwości w naszej działalności biznesowej i społecznej. Decyzje dotyczące transakcji biznesowych z naszymi partnerami biznesowymi opierają się wyłącznie na neutralnie ocenianych faktach, takich jak jakość, cena i wydajność. Nie są one motywowane prezentami, darowiznami, przekupstwem ani korupcją. Zasady uczciwości i rzetelności muszą być przestrzegane we wszystkich działaniach biznesowych i społecznych.
Zarządzanie relacjami jest częścią sukcesu biznesowego. Nie działa ono w szarej strefie prawnej ani nie jest realizowane za pomocą niewłaściwych środków. Pracownicy Grupy JECTURE nie przyjmują bezpośrednio ani pośrednio łapówek, ani sami nie składają takich ofert. Łapówkarstwo jest przestępstwem zarówno w kontaktach biznesowych, jak i wobec urzędników państwowych. W kontaktach z organami rządowymi lub władzami nie obiecuje się ani nie przyznaje żadnych płatności lub korzyści w celu wywarcia wpływu na decyzje urzędników lub innych funkcjonariuszy publicznych na korzyść JECTURE Group. Nie wręczamy prezentów w celu wywarcia niewłaściwego wpływu na naszą pozycję na rynku. Nie przyjmujemy prezentów, które mają na celu stymulowanie przyznawania kontraktów. Należy unikać prezentów i korzyści, które mogłyby wpłynąć na decyzje biznesowe i nie wolno ich oferować, przyznawać, żądać ani przyjmować. Dotyczy to w szczególności inicjowania zamówień i zawierania transakcji biznesowych, nawet jeśli mogą one stwarzać jedynie pozory wpływu.
Jako odpowiedzialny członek społeczeństwa, Grupa JECTURE przekazuje darowizny pieniężne i rzeczowe na cele edukacyjne, kulturalne, społeczne i sportowe. Przyznawanie darowizn musi być zawsze przejrzyste. Odbiorca darowizny i jej przeznaczenie muszą być znane i możliwe do prześledzenia. Darowizny
na rzecz osób fizycznych, organizacji nastawionych na zysk i organizacji realizujących cele inne niż podatkowe są zabronione, podobnie jak darowizny na prywatne konta i darowizny szkodzące reputacji Grupy JECTURE.
Darowizny polityczne na rzecz osób fizycznych, partii lub innych organizacji politycznych są wykluczone. Grupa JECTURE może przekazywać darowizny, w gotówce lub w naturze, na rzecz wydarzenia organizowanego przez stronę trzecią. Jest to określane jako sponsoring, jeśli świadczone usługi są powiązane z wynagrodzeniem w formie reklamy lub środków lojalnościowych dla klientów. Sponsoring wymaga pisemnej umowy, poważnego celu biznesowego, odpowiedniego związku między darowizną a wynagrodzeniem oraz pełnej przejrzystości. O
darowiznach i funduszach sponsorskich wykraczających poza lokalne i tymczasowe działania oraz o niewielkich darowiznach decyduje wyłącznie kierownictwo Grupy JECTURE.

Brak naruszenia ograniczeń rynkowych

Przestrzegamy wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów celnych, a także przepisów dotyczących handlu zagranicznego, zwalczania terroryzmu i embarga. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania ograniczeń i zakazów dotyczących handlu zagranicznego i krajowego określonymi towarami, usługami lub technologiami. Należy przestrzegać zakazów i ograniczeń handlowych w kontekście międzynarodowych embarg i międzynarodowej walki z terroryzmem, które mogą również wpływać na transakcje kapitałowe i płatnicze. Decydujące znaczenie mają dla nas krajowe (niemieckie) i europejskie przepisy dotyczące kontroli eksportu.
Jeśli wątpliwości dotyczące dozwolonego użytkowania lub transferu naszych produktów nie mogą zostać rozwiązane, decyzja musi zostać podjęta przez Biuro Zgodności i kierownictwo.

Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktu

Wszyscy pracownicy są zasadniczo odpowiedzialni za zapewnienie, że klienci mogą ufać bezpieczeństwu i jakości naszych produktów. Bezpieczeństwo produktów i/lub procesów jest naszym najwyższym priorytetem. Wybieramy naszych dostawców w oparciu o bezpieczeństwo ich produktów i zgodność z normami jakości.

Opracowaliśmy profesjonalne polityki i programy bezpieczeństwa produktów oparte na solidnych zasadach naukowych, praktycznych procedurach operacyjnych, najnowszych technologiach, szkoleniach pracowników i edukacji klientów.

Sprzedawane przez nas produkty nie tylko spełniają wymogi prawne i normy/wytyczne branżowe, ale w większości przypadków je przewyższają. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktów. Ważne jest dla nas, aby zawsze spełniać oczekiwania naszych klientów.

Ochrona aktywów spółki

Własność materialna i intelektualna Grupy JECTURE musi być chroniona przed utratą, kradzieżą i niewłaściwym wykorzystaniem. Wartość naszej firmy opiera się na pomysłach i kreatywności ludzi, którzy są zaangażowani w sukces Grupy JECTURE i byli zaangażowani w przeszłości. Skuteczne zarządzanie wiedzą utrwaliło tę wartość dodaną na przestrzeni wielu lat. Wynalazki, patenty, nazwy i inna wiedza specjalistyczna są tak samo cenne jak nasze marki. Chronimy te wartości niematerialne i prawne, ponieważ mają one duże znaczenie ekonomiczne dla przyszłości naszej firmy.
Zobowiązujemy się do poszanowania własności materialnej i intelektualnej stron trzecich i odrzucamy niezgodne z prawem sposoby pozyskiwania informacji. Tajemnice handlowe obejmują wszystkie informacje, które nie są publicznie dostępne, ale mają duże znaczenie dla Grupy JECTURE lub jej konkurentów, a także wszelkie informacje, które są dostępne wyłącznie dla firmy.

Tajemnica

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić informacje poufne. Tajemnice firmy i wiedza o przyszłości nie mogą być przekazywane stronom trzecim ani nawet upubliczniane bez ochrony prawnej. Informacje poufne obejmują dokumenty, fakty, dane i wiedzę dotyczące zysków, nowych produktów, pomysłów na badania i rozwój, strategii biznesowych lub marketingowych, poufnych informacji o klientach, spraw personalnych, inwestycji i udziałów, procesów produkcyjnych oraz wewnętrznych polityk i procedur. Żaden pracownik nie może nadużywać własności intelektualnej Grupy JECTURE do własnych celów. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich oraz do unikania dostępu do dokumentów biznesowych. Bezpieczeństwo IT, bezpieczeństwo danych i ochrona danych mają wysoki priorytet.

Nieruchomości i obiekty spółki

Szanujemy własność i obiekty firmy i traktujemy je z należytą starannością. Majątek i fundusze Grupy JECTURE nie mogą być wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem.
Obszary produkcyjne, laboratoria, biura i miejsca pracy muszą być zawsze utrzymywane w czystości i porządku. Korzystamy ze sprzętu udostępnionego nam przez firmę, np. telefonów, samochodów służbowych i komputerów, zgodnie z lokalnymi zasadami Grupy JECTURE.

Komputery udostępnione pracownikom przez firmę oraz dane przechowywane na komputerach stanowią własność Grupy JECTURE. Niewłaściwe korzystanie z komputerów jest niedozwolone. Użytkowanie osobiste powinno być odpowiednie i ograniczone do minimum.

Niezawodna komunikacja

Przejrzysta, terminowa i niezawodna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest ważną częścią naszej kultury korporacyjnej. Nie akceptujemy dezinformacji ze strony pracowników i współpracowników, opinii publicznej, rynku i naszych klientów.
Klienci powinni mieć zapewniony odpowiedni dostęp do informacji, których potrzebują, aby podjąć właściwą decyzję biznesową. Można to zrobić na przykład poprzez ogólne pisemne informacje o produkcie lub za pośrednictwem pracowników sprzedaży. Grupa JECTURE bardzo poważnie traktuje skargi klientów i rozpatruje je szybko i uczciwie.
Wszystkie informacje podawane do wiadomości publicznej są zgodne z prawdą. Naszym celem jest zapewnienie bezbłędnej jakości. Nieodpowiednie, wprowadzające w błąd, niekompletne lub nieostrożne oświadczenia mogą zostać niewłaściwie zinterpretowane, niewłaściwie wykorzystane lub wyrwane z kontekstu, a tym samym spowodować znaczne szkody. W związku z tym komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej i nowych mediów również musi być prowadzona prawidłowo. Zasadniczo informacje mogą być przekazywane publicznie wyłącznie za pośrednictwem upoważnionych pracowników. Każdy, kto występuje publicznie jako przedstawiciel Grupy JECTURE bez upoważnienia, działa jako osoba prywatna.
W przypadku zapytań ze strony organów śledczych (np. policji, urzędu skarbowego, prokuratury) należy niezwłocznie zaangażować Compliance Office.

Przejrzysta księgowość

Kluczowe procesy biznesowe są odpowiednio udokumentowane w systemie księgowym. Stosowane systemy zapewniają, że istotne dla rachunkowości informacje o transakcjach biznesowych są rejestrowane w sposób kompletny i prawidłowy. Kompletne, jasne i zrozumiałe zarządzanie dokumentami i aktami jest zatem dla nas sprawą oczywistą. Dokumentacja i pliki muszą być przechowywane w taki sposób, aby audytorzy i organy podatkowe mogli zawsze zrozumieć ich system i zawartość. Nasze procesy są tak przejrzyste i ustrukturyzowane, że inni pracownicy zawsze mogą je kontynuować. Należy przestrzegać prawnych i wewnętrznych obowiązków w zakresie przechowywania. Dokumenty dotyczące postępowań urzędowych lub prawnych nie mogą być niszczone. Cała dokumentacja musi być formalnie poprawna i spójna pod względem treści, aby w razie potrzeby można ją było przedstawić stronom trzecim.

Zachowanie w miejscu pracy

Zachowanie każdego pracownika kształtuje publiczne postrzeganie Grupy JECTURE. Dlatego wymagamy odpowiedniego i pełnego szacunku zachowania wobec współpracowników, pracowników dostawców i klientów, a także innych partnerów biznesowych.

Równe prawa

Jesteśmy zobowiązani do traktowania siebie nawzajem z szacunkiem. Nasi pracownicy są podstawą sukcesu Grupy JECTURE. Aby umożliwić rozwój ich mocnych stron, tworzymy środowisko pracy, w którym doceniamy i promujemy uczciwość.
Nie tolerujemy dyskryminacji ani molestowania. Bez względu na
wiek, pochodzenie, płeć czy rasę, liczą się dla nas wyniki i współpraca. Bez względu na zaangażowanie polityczne, religię, budowę ciała czy tożsamość seksualną, obiektywnie oceniamy wyniki pracy. Z tego powodu nie ma miejsca na pomówienia, zastraszanie, groźby czy oskarżenia. Uczciwość, szacunek, duch zespołowy i otwartość charakteryzują naszą współpracę z przełożonymi, kolegami i pracownikami. Zasady te odnoszą się również do naszego zachowania wobec partnerów zewnętrznych. Szanujemy i promujemy prawa pracownicze oraz dążymy do partnerskiego i zorientowanego na rozwiązania podejścia do naszych pracowników.
W szczególności promujemy współpracę międzydziałową i międzynarodową. Decydującymi kryteriami wyboru i awansu naszych pracowników są wyniki, potencjał rozwojowy i osobiste kwalifikacje każdej osoby. Jesteśmy zaangażowani w kulturę uczenia się, w której obiektywne informacje zwrotne są pożądane i doceniane przez wszystkich zaangażowanych, ale osobiste ataki są odrzucane.

Brak narkotyków i alkoholu w miejscu pracy

Zawsze zachowujemy się profesjonalnie i odpowiednio. Nasza praca wymaga jasnego myślenia i często szybkich reakcji; od tego zależy bezpieczeństwo współpracowników i konsumentów. Alkohol, narkotyki i nadmierne przyjmowanie leków negatywnie wpływają na wydajność pracownika. Ściśle przestrzegamy zasad dotyczących palenia, spożywania alkoholu i zażywania narkotyków w miejscu pracy.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Grupa JECTURE promuje zachowania związane z bezpieczeństwem i zdrowiem, aby chronić życie i zdrowie swoich pracowników, chronić swoje aktywa, zapewniać ciągłość biznesową i budować zaufanie publiczne. Wszystkie spółki Grupy JECTURE są zobowiązane do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznego i produktywnego środowiska pracy. Bezpieczeństwo jest szczególnie ważne w obszarach produkcyjnych, które mają własne przepisy bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa zostały opracowane dla każdego miejsca pracy i muszą być przestrzegane. Spółki Grupy JECTURE przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów BHP i często spełniają nawet bardziej rygorystyczne kryteria niż jest to wymagane.

Prawa człowieka

Szanujemy zasady Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Zdecydowanie potępiamy pracę przymusową, pracę dzieci i wszelkie praktyki, w których ludzie są wykorzystywani lub narażeni na niebezpieczne warunki.
Ściśle przestrzegamy obowiązujących przepisów regulujących minimalny wiek zatrudnienia i inne warunki zatrudnienia.

Minimalny wiek zatrudnienia w Grupie JECTURE jest zgodny z Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy lub wiekiem określonym przez lokalne przepisy, jeśli jest on wyższy.

Przyjazne dla środowiska praktyki biznesowe

Jesteśmy zaangażowani w zrównoważoną przedsiębiorczość. Przestrzegamy obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska. Dążymy do poprawy wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez wspieranie transferu wiedzy specjalistycznej, najlepszych praktyk i technologii. Staramy się minimalizować wpływ naszej działalności biznesowej na środowisko. Osiągamy ten cel poprzez oszczędne korzystanie z zasobów energii i wody, ostrożne obchodzenie się z materiałami eksploatacyjnymi w naszej codziennej pracy, monitorowanie zanieczyszczenia powietrza, ograniczanie zużycia opakowań i minimalizowanie wytwarzania odpadów.

Wkład w zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny

Oprócz stron w naszym łańcuchu dostaw, nasza odpowiedzialność społeczna koncentruje się na wszystkich aspektach, na które ma wpływ nasza działalność. Poprzez interakcję z odpowiednimi stronami (dostawcami, klientami, konsumentami, pracownikami i społecznościami) zapewniamy, że działania społeczne Grupy JECTURE skutecznie wspierają ulepszenia (biorąc pod uwagę lokalne warunki) i są korzystne zarówno dla firmy, jak i społeczności. Gromadzimy dane na temat wpływu na środowisko i wydajności, ustanawiamy zasady monitorowania i regularnie sprawdzamy postępy. Wymagamy od naszych dostawców systematycznej poprawy jakości społecznej, środowiskowej i etycznej ich produktów i produkcji oraz wspieramy ich w tych wysiłkach.

Grupa Jecture aktywnie promuje komunikację wytycznych korporacyjnych i umów, na których opiera się Kodeks postępowania. Firma zapewnia, że są one wdrażane i dba o to, aby żaden pracownik nie poniósł szkody w wyniku przestrzegania wytycznych lub umów. Nasi menedżerowie pełnią szczególną funkcję wzorca do naśladowania, a ich działania są szczególnie oceniane pod kątem zgodności z Kodeksem postępowania. Stanowią oni pierwszy punkt kontaktowy w przypadku pytań dotyczących zrozumienia przepisów i zapewniają, że wszyscy pracownicy znają i rozumieją Kodeks postępowania. W ramach swojej roli kierowniczej zapobiegają niedopuszczalnym zachowaniom i podejmują odpowiednie środki w celu zapobiegania naruszeniom zasad w swoim obszarze odpowiedzialności. Zaufanie i dobra współpraca między pracownikami i menedżerami przejawia się w uczciwym i otwartym informowaniu oraz wzajemnym wsparciu. Centralny adres e-mail coc@jecture.com jest również dostępny dla wszystkich pracowników i osób trzecich (klientów, dostawców itp.) w przypadku dalszych pytań dotyczących Kodeksu postępowania. Informacje o możliwych naruszeniach prawa lub wytycznych w zakresie prawa antymonopolowego i korupcji dotyczące osób i firm Jecture Group GmbH można również zgłaszać za pośrednictwem portalu Jecture Group GmbH Whistleblower Portal. Odpowiedni link jest dostępny w witrynie internetowej Grupy Jecture.

Wszystkie informacje są traktowane jako ściśle poufne.